R A P O RT privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2011

R A P O RT privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2011

PREAMBUL

În aplicarea dispoziţiilor articolului 34 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349 din 17.10.1997, Centrul pentru Drepturile Omului prezintă Parlamentului Republicii Moldova Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2011.

Raportul oferă o analiză a situaţiei privind respectarea drepturilor omului în ţară și evidenţiază domeniile vulnerabile în care sînt atestate cele mai grave sau mai frecvente încălcări ale drepturilor și libertăţilor constituţionale prin prisma tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte și a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Raportul remarcă, de asemenea, progresele înregistrate. Analiza a fost efectuată în rezultatul examinării petiţiilor și al primirii în audienţă a cetăţenilor de către avocaţii parlamentari, în baza consultării rapoartelor și informaţiilor prezentate de instituţiile și autorităţile publice, a studiilor și sondajelor făcute publice de către organizaţiile naţionale și internaţionale, a informaţiilor din mass-media și din alte surse.

Raportul include un capitol aparte consacrat respectării dreptului la viaţă și la integritate fizică și psihică, care se referă la activitatea avocaţilor parlamentari în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii.

Într-un capitol distinct este reflectată situaţia privind respectarea drepturilor copilului, cele mai grave probleme sesizate, precum și recomandările avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului în vederea redresării situaţiei la acest compartiment.

Totodată, raportul include constatări privind colaborarea avocaţilor parlamentari cu autorităţile publice, propuneri în vederea perfecţionării legislaţiei în vigoare și recomandări de ordin general referitoare la asigurarea drepturilor și libertăţilor constituţionale ale omului. Raportul conţine, de asemenea, recomandări privind îmbunătăţirea activităţii aparatului administrativ.

Republica Moldova înaintează ferm pe calea promovării și protecţiei drepturilor omului, inclusiv prin continuarea procesului de racordare a legislaţiei naţionale la standardele internaţionale. Însă nu este suficient să proclamăm atașamentul faţă de valorile umane, pe care să le declarăm drept obiective majore. Acesteatrebuie să fie promovate și respectate, fiind instituite mecanisme eficiente de realizare.

Adoptarea de către Legislativ pe 12.05.2011 a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, care urmărește dezvoltarea culturii drepturilor omului în Republica Moldova, a constituit una dintre realizările semnificative ale anului 2011. Important este ca acesta să nu ramînă un simbol al atașamentului Republicii Moldova pentru respectarea drepturilor omului, ci să realizeze cu adevărat obiectivul de ameliorare a situaţiei în domeniul drepturilor omului, de sporire a culturii juridice a populaţiei și a nivelului de trai al cetăţenilor, de eliminare a factorilor negativi care subminează realizarea în volum deplin a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului.

În pofida acţiunilor întreprinse în acest sens, Moldova are restanţe în domeniul respectării drepturilor omului și este apreciată pe plan internaţional în măsura în care reformele realizate devin eficiente.

Avocaţii parlamentari își exprimă recunoștinţa tuturor celor care au sprijinit activitatea Centrului pentru Drepturile Omului, au oferit informaţii care au fost puse la baza analizei situaţiei privind respectarea drepturilor omului prezentate în acest raport.

Anatolie MUNTEANU,

Avocat parlamentar, Director al Centrului pentru Drepturile Omului

Atașamente:
FișierDimensiune
Download this file (Report_2.pdf)Report_2.pdf7648 kB