Avocaţii parlamentari (Centrul pentru Drepturile Omului)

 

Avocaţii parlamentari (Centrul pentru Drepturile Omului)

Instituţia Avocaţilor parlamentari este o instituţie similară institutelor european şi internaţional ale ombudsmanilor, care funcţionează din aprilie 1998, în baza  Legii cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997, în calitate de mecanism nejudiciar important de apărare a drepturilor omului în Republica Moldova. Avocaţii parlamentari îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) şi sunt numiţi în funcţie de către Parlamentul RM pentru un mandat de 5 ani.

Creată ca o autoritate publică independentă, care să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Avocatul parlamentar este autoritatea care favorizează echilibrul între autorităţile publice şi societate, contribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerii în drepturi, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniu şi educarea juridică a populaţiei, aplicând procedeele prevăzute de legislaţia în vigoare.

În exerciţiul mandatului, Avocaţii parlamentari sunt independenţi faţă de toate autorităţile publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.

CpDOM este format din 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre care este specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului (Avocat al copilului), dar şi funcţionari care asigură avocaţilor parlamentari asistenţă organizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică, economico-financiară, precum. CpDOM are trei Reprezentanţe în teritoriu, acestea fiind amplasate în oraşele Bălţi, Cahul şi Comrat (Unitatea Teritorială Autonomă ,,Gagauz-Yeri”), activând ca subdiviziuni teritoriale ale instituţiei.

Avocatul parlamentar examinează cererile privind pretinsele încălcări ale drepturilor şi libertăţilor constituţionale, în special cele privind încălcările grave şi cele în masă, cazurile de o importanţă socială deosebită sau când este necesar de a apăra interesele unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare. Totuşi, urmează a se atrage atenţie că Avocatul parlamentar nu înlocuieşte instanţele de judecată, procuratura, poliţia sau orice alt organ de stat sau autoritate publică. Din punct de vedere conceptual, Avocatul parlamentar are rol de mediator şi are menirea promovării respectării drepturilor fundamentale.

În procesul examinării cererii şi controlului, din proprie iniţiativă, al semnalelor despre încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi al efectuării vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, Avocatul parlamentar este în drept:

a) să aibă acces liber la toate autorităţile publice centrale şi locale, să asiste la şedinţele lor, inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora;

b) să aibă acces liber la instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţii obşteşti, în comisariate de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţii penitenciare, în izolatoare de detenţie provizorie, în unităţi militare, în centre de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, în instituţii care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în şcoli speciale pentru minori cu devieri de comportament şi în alte instituţii similare;

c) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru exercitarea atribuţiilor;

c1) să aibă acces nelimitat la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie ale persoanelor private de libertate;

d) să primească explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere de  toate  nivelurile asupra chestiunilor ce urmează a fi  elucidate  în procesul evaluării;

e) să sesizeze instituţiile de stat respective pentru a efectua investigaţii de expertiză şi a pregăti rapoarte asupra chestiunilor ce urmează a fi examinate;

f) să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri personale, fără martori, iar în caz de necesitate, prin intermediul traducătorului, cu persoana aflată în  locurile specificate la lit.b), precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informaţiile necesare;

g) să atragă, la efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti;

h) să colaboreze cu mijloacele de informare în masă, precum şi cu asociaţiile obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului atât în ţară, cât şi peste hotare.

 

Lista Avocaţilor parlamentari:

Anatolie MUNTEANU, director al Centrului pentru Drepturile Omului

Tamara PLĂMĂDEALĂ, Avocatul parlamentar specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului

Aurelia GRIGORIU

Tudor LAZĂR

--

Contacte:

CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI

str. Sfatul Ţării, 16

MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 23-48-00

Fax: (+373 22) 22-54-42

--

Reprezentanţe amplasate în:

or. Bălţi, str. Independenţei 1, tel: (+373 231) 2-81-49

or. Cahul, str. Republicii 6, bir. 415 (sediul Primăriei), tel: (+373 299) 2-17-81

or. Comrat, str. Pobeda 125, tel: (+373 298) 2-51-05

--

Linia fierbinte a Mecanismului naţional de prevenire a torturii 0 8001 2222

Pagina web: http://ombudsman.md/