Hotărîre Guvernului Republicii Moldova №1331 din 29.11.2007

 

H O T Ă R Î R E cu privire la implementarea Legii nr.187-XVI din 26 iulie 2007 privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante nr. 1331 din 29.11.2007

 

Monitorul Oficial nr.188-191/1381 din 07.12.2007

 

În scopul implementării Legii nr.187-XVI din 26 iulie 2007 privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.554), precum şi în scopul contracarării fenomenului torturii, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se desemnează Ministerul Justiţiei în calitate de responsabil pentru realizarea prevederilor articolelor 21 şi 22 din Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984.

2. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.811 din 20 iunie 2002 "Cu privire la instituirea Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) în Republica Moldova" (se anexează).

 

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV


Contrasemnează:

 

Ministrul justiţiei

Vitalie Pîrlog


Chişinău, 29 noiembrie 2007.

 

Nr.1331.

 

 

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului

nr.1331 din 29 noiembrie 2007

 

MODIFICĂRILE ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.811 din 20 iunie 2002

Hotărîrea Guvernului nr.811 din 20 iunie 2002 "Cu privire la instituirea Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.909) se modifică după cum urmează:

în hotărîre:

titlul va avea următorul cuprins: "Cu privire la instituirea Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în Republica Moldova, precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante";

preambulul va avea următorul cuprins:

"În scopul implementării Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante şi Convenţiei ONU împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Se instituie Comitetul coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele în Republica Moldova ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (în continuare - Comitetul european pentru prevenirea torturii), precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (în continuare - Comitetul ONU împotriva torturii) şi se aprobă componenţa lui nominală, conform anexei nr.1.";

la punctul 3, cuvintele "(CPT) în Republica Moldova" se substituie cu cuvintele ", precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii";

anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr.811 din 20 iunie 2002

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ a Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele în Republica Moldova ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii
 

EŞANU Nicolae

viceministru al justiţiei, preşedinte al Comitetului

TROFIM Vladimir

colonel de justiţie, director al Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, vicepreşedinte al Comitetului

NECOLAESCU Gheorghe

consultant, Direcţia tratate şi integrare europeană, Ministerul Justiţiei, secretar executiv al Comitetului


Membrii Comitetului:

 

PODGURSCHI Andrei

viceministru al afacerilor interne

BOTNARI Valeriu

adjunct al Procurorului General

GAVRILIŢĂ Lucia

viceministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului

COROPCEAN Ion

general de brigadă, şef al Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, Ministerul Apărării

BUGA Mircea

viceministru al sănătăţii

CRUDU Valentin

viceministru al educaţiei şi tineretului

IVANCOV Andrei

vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

VASILOI Rosian

locotenent-colonel, şef al aparatului directorului general al Serviciului Grăniceri

POSTURUSU Nicolae

şef al aparatului directorului general al Serviciului Vamal";

 

în anexa nr.2:

în titlu, cuvintele "(CPT) în Republica Moldova" se substituie cu cuvintele ", precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii";

punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Comitetul coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele în Republica Moldova ale Comitetului european pentru prevenirea torturii, precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii (în continuare - Comitet) este un organ interdepartamental, instituit în scopul elaborării rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele în Republica Moldova ale Comitetului european pentru prevenirea torturii, precum şi la comunicările interstatale şi plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii.";

punctul 5 va avea următorul cuprins:

"5. Comitetul are următoarele sarcini:

a) în domeniul implementării Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante:

coordonarea şi elaborarea rapoartelor şi răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii;

elaborarea propunerilor referitor la recomandările, solicitările de informaţii şi la comentariile Comitetului european pentru prevenirea torturii;

asigurarea organizării vizitelor Comitetului european pentru prevenirea torturii;

prezentarea de propuneri Guvernului referitor la publicarea rapoartelor elaborate referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii;

b) în domeniul implementării Convenţiei ONU împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Convenţia ONU împotriva torturii);

examinarea comunicărilor în care un stat pretinde că Republica Moldova nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din Convenţia ONU împotriva torturii;

examinarea comunicărilor prezentate de către persoanele particulare care pretind că sînt victime ale unei violări a prevederilor Convenţiei ONU împotriva torturii de către Republica Moldova;

prezentarea, în termenele prevăzute în articolele 21 şi 22 din Convenţia ONU împotriva torturii, în adresa statului care a adresat comunicarea sau, în cazul comunicărilor individuale, în adresa Comitetului, a explicaţiilor, declaraţiilor scrise, răspunsurilor Guvernului referitoare la clarificarea chestiunii;

prezentarea observaţiilor orale sau scrise Comitetului ONU împotriva torturii;

elaborarea şi încheierea acordurilor de reglementare amiabilă între state sau între Republica Moldova şi persoana care pretinde a fi victima unei violări a prevederilor Convenţiei ONU împotriva torturii;

coordonarea, elaborarea şi prezentarea oricăror alte informaţii pertinente solicitate de către Comitetul ONU împotriva torturii.";

la punctul 6:

la alineatul doi, cuvintele "şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) în Republica Moldova" se exclud;

la alineatele trei şi patru, abrevierea "(CPT)" se substituie cu cuvintele "Comitetului european pentru prevenirea torturii, precum şi a rapoartelor şi constatărilor Comitetului ONU împotriva torturii".